{{data0.secname}}
报告期: {{data0.startdate|date:'yyyy-MM-dd'}} 至 {{data0.enddate|date:'yyyy-MM-dd'}}
报表类别 {{data0.f001V}}
币种 {{data0.f003V}}
汇率(报表货币兑港元) {{data0.f004N|number:2}}
营业额 {{data0.f005N/100000000|number:2}}亿元
经营溢利 {{data0.f006N/100000000|number:2}}亿元
特殊项目 {{data0.f007N/100000000|number:2}}亿元
联营公司 {{data0.f008N/100000000|number:2}}亿元
除税前经营溢利 {{data0.f009N/100000000|number:2}}亿元
税项 {{data0.f010N/100000000|number:2}}亿元
少数股东损益 {{data0.f011N/100000000|number:2}}亿元
经调整股东应占溢利 {{data0.f012N/100000000|number:2}}亿元
折旧 {{data0.f013N/100000000|number:2}}亿元
贷款利息 {{data0.f014N/100000000|number:2}}亿元
利息拨作发展资本 {{data0.f015N/100000000|number:2}}亿元
营业额增长 {{data0.f016N}}
经调整股东应占溢利增长 {{data0.f017N}}
税率 {{data0.f018N}}
每股盈利(港元) {{data0.f019N}}
每股派息(港元) {{data0.f020N}}
核数师意见 {{data0.f021V}}
发行股数(年度) {{data0.f022N/100000000|number:2}}亿元
优先股股息 {{data0.f023N}}
报告股东应占溢利 {{data0.f024N/100000000|number:2}}亿元
每股盈利(报告货币) {{data0.f025N}}
每股派息(报告货币) {{data0.f026N}}
报告每股派息币种 {{data0.f028V}}
加权平均普通股 {{data0.f029N/100000000|number:2}}亿元
经营开支总额 {{data0.f030N/100000000|number:2}}亿元
销售及分销成本 {{data0.f031N/100000000|number:2}}亿元
行政费用 {{data0.f032N/100000000|number:2}}亿元
财务成本 {{data0.f033N/100000000|number:2}}亿元
每股资产净值(经调整) {{data0.f034N}}
经调整每股资本公积 {{data0.f035N}}
报表类型编码(1:半年报,2:年报) {{data0.f036V}}
公布日期 {{data0.declaredate|date:'yyyy-MM-dd'}}
起始日期 {{data0.startdate|date:'yyyy-MM-dd'}}
截止日期 {{data0.enddate|date:'yyyy-MM-dd'}}
备注 {{data0.memo}}